24. juni 2021
Arbovisie 2040 Oude wijn in nieuwe zakken of doodgeslagen bier? De (?) beleidsmakers van het ministerie hebben zeven hoofdlijnen voor het arbobeleid van de toekomst geformuleerd. In de Arbovisie 2040 worden zeven hoofdlijnen voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van werkenden geformuleerd: 1. meer focus op preventie? Hoezo, meer focus op preventie, artikel 3 van de Arbowet is duidelijk 2. meer mogelijkheden voor eigen regie voor werkenden? De wet is toch niet in het Koeterwaals...
06. april 2021
In het verlengde van de blog van oktober vorig jaar, is hetzelfde waarneembaar bij het starten van een vaccinatiecampagne. De eindeloze discussie over wie eerst mag, wie kwetsbaar is etc. is kostbaar tijdverlies. Er is geen plan, je zou het van de daken willen schreeuwen, begin gewoon, maakt niet uit waar en bij wie en registreer op ouderwets papier wie er een spuit heeft gehad en fax het papier naar het RIVM, privacy verzekerd, niet hackbaar en er blijft een back up bij het spuitstation. Is uw...
19. maart 2021
Mondkapje wel/ mondkapje niet Zoals eerder de “Arbeidshygiënische strategie” werd aangehaald (is jargon voor Preventie strategie) is een mondkapje niet meer dan een afscherming van het gevaar. Het wordt terecht niet als een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) gemerkt. Feitelijk is het een draagbaar kuchscherm voor privépersonen. Ongeacht of de als PBM geclassificeerde middelen beschikbaar zijn voor mensen die binnen een arbeidsrelatie blootstellingsgevaar lopen, hebben we ook in een...
20. februari 2021
Gaat de consultancy gewoon door, evenals de certificeringen en de incidenten en helaas ook de ongevallen. Voor een groot deel van de bevolking en het lijkt alsof dat ook geldt voor de politici, lijkt het alsof de lock down inhoud dat het land stilligt. Dat is gelukkig niet zo. Er wordt voedsel geproduceerd en getransporteerd, er wordt afval opgehaald en gescheiden, in de haven worden schepen geladen en gelost, gebouwen worden gesloopt en gebouwd, bodemverontreinigingen en asbest worden...
23. december 2020
Covid maatregelen in bedrijven In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om: a. Maatregelen te formuleren b. Maatregelen te implementeren en c. Maatregelen te handhaven. Dan heb ik het maar niet over sanctioneren. De basis voor Arbo gerelateerde Covid maatregelen, moet liggen in een analyse van de contactsituaties en de daarbij betrokken partijen, waarna vervolgens de interactie en daarmee het besmettingsgevaar tussen die partijen kan worden beoordeeld. Corona loop je niet op, op het werk, maar...
09. oktober 2020
Er is in het verleden onderzoek gedaan naar de effectiviteit van rampenplannen. Na de waarschuwing (verificatie, validatie) moet het rampenplan in werking treden. Terwijl de hulpdiensten aan het lezen zijn, ontstaat onder de bevolking van het getroffen gebied een dynamiek met betrekking tot overleven, positie kiezen, individuele maatregelen treffen en daarna bijdragen aan het treffen van collectieve maatregelen. In die dynamiek moeten de publieke hulpdiensten invoegen en pogen de regie in...
04. augustus 2020
Golven en extrapolatie Waterbeweging, buitensport, statistisch verschijnsel. Wat is de overeenkomst? Heerlijke vakantie gehad. Als zeiler word je voortdurend geconfronteerd met de remmende werking van golven, bij het golven wordt je als individu voortdurend geconfronteerd met het verschil in voornemen (ik ben van plan een goede slag uit te voeren) en uitwerking (de richting en de lengte van de slag komen niet overeen met het plan) met golfbewegingen in de statistiek kun je duidelijk maken wat...
18. juni 2020
De focus van het RIVM op de R factor is een typisch wetenschappelijke benadering. Echter, die benadering slaat niet echt aan bij niet wetenschappers. Misschien maar goed ook. Immers in het leven draait het om kansberekening en scenario's die de persoonlijke levenssfeer bedreigen. Risico = kans dat het gevaar (in dit geval de blootstelling aan een besmet mens) zich voordoet x effect (het mogelijke resultaat van die blootstelling), is de intuïtieve benadering van een mens. De redenering is...
10. april 2020
Met deze zich ontwikkelende pandemie zijn, veiligheidskundig interessante waarnemingen te doen. Communicatie tussen wetenschappers en publiek, waarbij de politici ook maar even kwalificeer als publiek i.c. ondeskundig op het gebied waarover gecommuniceerd moet worden. Het RIVM geeft advies: 1,5 meter afstand. Als dat niet kan, in ieder geval geen huidcontact, vervolgens het toepassen van een PBM in de professionele dienstverlening en goede persoonlijke hygiene. Mijn klanten beginnen inmiddels...
19. januari 2020
In de inmiddels vijfentwintig jaar dat ik in de certificeringsmarkt actief ben, heb ik de SCCM Auditordagen altijd als zinvol ervaren. De opzet is al sinds het begin hetzelfde, een presentatie over een actueel onderwerp door een deskundige, de vertaling van het onderwerp naar een case. Zo ook de bijeenkomst van 2020 waar Casper van Erp, een voor mij oude bekende van de RvA, een heldere presentatie gaf over de noodzaak om aan te geven hoe betrouwbaar jouw berichtgeving als organisatie is. Immers...

Meer weergeven